Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<   >                                           

                                                               

                                                                            ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η σύνθεση του Εργαστηρίου

 

 

 

 

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου

   Το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης του 8ου Γυμνασίου Πειραιά με την προσωνυμία "Ιππόδαμος ο Μιλήσιος" είναι μια συλλογική προσπάθεια των καθηγητών και των μαθητών του σχολείου μας εδώ και δώδεκα  χρόνια. H πρωτοβουλία  της σύστασής του και  η ευθύνη  της υλοποίησης των στόχων του ανήκει στους φιλολόγους, μόνιμους, αποσπασμένους και αναπληρωτές που υπηρέτησαν αυτό το διάστημα στο σχολείο. Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του βασίζεται  στη  συμπαράσταση του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και τη θέληση    και την  αφοσίωση ενός πυρήνα μονίμων φιλολόγων.

 Ι. Το εργαστήριο υποστηρίζει τα φιλολογικά μαθήματα και την ιστορία:

Ø      με εποπτικό υλικό  (χάρτες, κατόψεις, αναπαραστάσεις, διαφάνειες)

Ø      με μια μικρή συλλογή αντιγράφων από μουσεία

Ø με εικονογράφηση των αιθουσών  (στο πλαίσιο του ΣΕΠΠΕ,  αίθουσες μαθημάτων) με συγκεκριμένα θέματα που αποτελούν μόνιμο εποπτικό υλικό για τα φιλολογικά μαθήματα,

ΙΙ. Κυρίως όμως το Εργαστήριο έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για αρχαιολογικούς/ ιστορικούς χώρους και μουσεία συνυφασμένα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου, με βασικό άξονα το μάθημα της Ιστορίας αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες που δίνουν κι άλλα μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Θρησκευτικά, Τεχνολογία, Καλλιτεχνικά, Πληροφορική κλπ. ). Τα προγράμματα αυτά (τακτικά, εναλλακτικά, πειραματικά και προαιρετικά) καλύπτουν ολόκληρο τον τριετή κύκλο του Γυμνασίου και έχουν σκοπό τη συμπλήρωση της αρχαιογνωσίας που παρέχουν οι φιλολογικές πηγές αλλά και την επαφή με την τέχνη,  ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον και καλλιέργεια γύρω από τα θέματα αυτά και κυρίως να επηρεαστεί η ποιότητα της καθημερινότητάς μας.

ΙΙΙ. Ιστορία της τέχνης

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ